Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Er zijn nog diverse (veehouderij)bedrijven zonder na­tuurvergunning. Voor deze bedrijven is het raadzaam zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen om een vergunning aan te vragen. Dit is vooral nodig om de huidige bedrijfsvoering te kunnen voortzetten. De pro­vincie kan op een gegeven moment gaan handhaven, al dan niet op verzoek van een milieuvereniging. Voor bedrijven die (op termijn) willen stoppen, is een na­tuur­vergunning ook een vereiste om de ammoniak­rechten te kunnen verkopen. Het niet beschikken over een natuurvergunning kan tenslotte leiden tot een rand­voorwaardenkorting op de uitbetaling van de GLB-subsidies.

Referentie
Bedrijven die geen natuurvergunning hebben, vallen terug op een referentie uit het verleden. Deze refe­rentie wordt gebaseerd op de stikstofdepositie van het aantal dieren dat op basis van een Melding of een Mi­lieuvergunning gehouden mocht worden op de datum waarop een Natura-2000 gebied is aangewezen. Voor de Natura-2000 gebieden gelden de volgende aan­wijsdata:

  • 7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, of latere aanwijsdatum;
  • 10 juni 1994 voor Vogelrichtlijngebieden, of latere aanwijsdatum.

Er mag echter niet in alle gevallen uitgegaan worden van de situatie op de referentiedatum. Als een op deze datum geldende vergunning nadien is vervangen door een andere milieuvergunning, kan daarin een activiteit zijn vergund die meer dan wel minder ammoniakemis­sie tot gevolg heeft dan de op de referentiedatum ver­gunde activiteit:

Meer ammoniakemissie in vergunning na referentie­datum
Indien na de referentiedatum een nieuwe milieuver­gunning is afgegeven met een hogere ammoniake­missie, is de emissie op de referentiedatum het uit­gangspunt voor een natuurvergunning.

Minder ammoniakemissie in vergunning na referen­tiedatum
Wanneer na de referentiedatum een nieuwe milieu­vergunning is afgegeven met een lagere ammoniak­emissie, is deze lagere emissie het uitgangspunt voor een natuurvergunning.

PAS-meldingen
Voor bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding hebben gedaan, en dus niet beschikken over een natuurvergunning, geldt een andere situatie. Het kabinet heeft aangegeven deze meldingen te willen legaliseren. Het is nog onduidelijk hoe en wanneer dit plaatsvindt.