Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan

Lees meer

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af

Lees meer

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.

Lees meer

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond

Lees meer

Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten

Voor het weiden van vee en het bemesten van gronden is in beginsel een vergunning nodig.

Lees meer

Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Gemelde, maar nog niet uitgevoerde activiteiten, mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd.

Lees meer

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

Lees meer

Herziening omzetbelasting over opfokkosten gebruiksvee mogelijk

Ambtshalve verzoek teruggaaf omzetbelasting mogelijk tot 7 augustus

Lees meer

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

NVWA mag geen boete opleggen op basis van een interne, niet gepubliceerde richtlijn.

Lees meer

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Onverharde paden zijn volgens EU-regelgeving niet per definitie niet-subsidiabel

Lees meer

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Geen externe saldering mogelijk met tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 gestopt bedrijf.

Lees meer

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Veehouder voert niet het gehele bedrijfsoverschot af op basis van een regionale mestafzetovereenkomst, waardoor deze vrijstelling niet van toepassing is

Lees meer

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Afroming tijdelijk verhoogd van 10% naar 20%

Lees meer

Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Alle eigenaren van vleeskalveren moeten bijdragen aan het Onderzoeks- enj Innovatieprogramma

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

Pachtnormen stijgen in gebieden met veel melkveehouderij, daling in gebieden met veel akkerbouw

Lees meer