Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die bovengemiddelde opbrengsten hadden bij suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klein mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees meer

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht.

Lees meer

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Grote investeringen zonder bijzondere omstandigheden leidden niet tot een individuele disproportionele last.

Lees meer

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

Vrijstellingen voor de inkomstenbelasting komen te vervallen.

Lees meer

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Gedoogstoppers zijn uitgesloten van de saneringsregeling.

Lees meer

Wijzigingen graasdierpremie 2019

Dieren alleen premiewaardig, indien ze tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond.

Lees meer

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Het niet voldoen aan de voorwaarden leidt tot automatische intrekking van derogatie.

Lees meer

Vastlegging gegevens mestboekhouding 2018

Aan het eind van het jaar moeten diverse gegevens vastgelegd worden.

Lees meer

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Lees meer

Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

Moment van factureren van belang voor hoogte btw-tarief.

Lees meer

Mestboetes ten onrechte opgelegd

RVO.nl hield mestmarges geheim, waardoor de vermeende overtreders werden geschaad in hun procedure.

Lees meer

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Grondmonsters voor toepassing derogatie en fosfaatdifferentiatie mogen niet ouder zijn dan vier jaar.

Lees meer

Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

Niet volledig voldoen aan derogatievoorwaarden leidt tot een mestboete en kortingen op de uitbetaalde subsidies.

Lees meer

Controleer besluit uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees meer

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Pachter niet gehouden betalingsrechten over te dragen aan de verpachter, in weerwil van bepaling over toekomstige rechten in pachtovereenkomst.

Lees meer