Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

Lees meer

Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen

Kabinet wil alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen honoreren

Lees meer

Regels sleepvoetbemesten 2020

Op klei- en veengrond mag onder voorwaarden met water verdunde mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester

Lees meer

Equivalente maatregelen akkerbouw

Verhoging stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk, opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen vervallen

Lees meer

Stikstofdifferentiatie

Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, aardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.

Lees meer

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.

Lees meer

Ontkoppel licentie knaagdierbestrijding

Bureau Erkenningen adviseert de koppeling tussen de licentie gewasbescherming en de licentie knaagdierbestrijding op te heffen

Lees meer

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.

Lees meer

Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking

Lees meer

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

RVO.nl gaat uit van de geproduceerde hoeveelheid melk en niet alleen van de afgeleverde melk

Lees meer

Boete voor foutieve VKI-melding

Niet functioneren Veemanager app geen reden voor verlaging boete

Lees meer

Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond

Differentiatie gebruiksnormen overige grond, gebruiksbeperkingen natuurterrein moeten nauwkeuriger beschreven worden in gebruiksovereenkomsten.

Lees meer

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari

Lees meer

Aanpassing brede weersverzekering

Schadedrempel wordt verlaagd, assurantiebelasting vervalt

Lees meer

Bewaarplicht mestboekhoudingen

Lees meer