Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Stilzwijgende verlenging eenmalige pachtovereenkomst leent zich voor vastlegging als reguliere pachtovereenkomst.

Lees meer

Check uw bemestingsplan

Niet actueel bemestingsplan kan leiden tot intrekking derogatie.

Lees meer

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

Dieren mogen zich kortstondig op niet subsidiabele grond bevinden in verband met een voor de bedrijfsvoering noodzakelijke handeling

Lees meer

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Informatieplicht voor grootverbruikers die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen

Lees meer

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

Voor depositietoenames tot 0,05 mol/ha/jaar is volgens aangepaste Regeling natuurbescherming geen ontwikkelingsruimte nodig.

Lees meer

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Veehouder handelt niet conform het opgestelde bedrijfsgezondheidsplan.

Lees meer

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Rechter twijfelt over de vraag of de korting opgelegd moet worden over het jaar van niet-naleving of het jaar van constatering niet-naleving.

Lees meer

Inschrijving handelsregister correct?

Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen

Lees meer

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Minister moet volgens rechter ook fosfaatrechten toekennen aan jongvee dat na de peildatum nooit heeft gekalfd.

Lees meer

Hoogste rechter wijst verlenging POR-regeling af

Overheid heeft op geen enkele wijze de verwachting gewekt dat de ontheffingen verlengd zouden worden zolang het dierrechtenstelsel zou blijven bestaan.

Lees meer

Onbeheerde akkerrand telt niet mee als EA-gebied

Landbouwer maakt niet aannemelijk dat er geen sprake was van landbouwproductie op de rand.

Lees meer

Geen aanpassing forfaitaire excretienormen melkvee

Forfaitaire norm voor fosfaatexcretie is volgens minister te hoog

Lees meer

Verpachter kan aanspraak maken op fosfaatrechten

Verpachter heeft alleen aanspraak op fosfaatrechten bij langdurige verpachting van bedrijfsmiddelen van overwegend belang

Lees meer

Tegemoetkoming schade door wolf

Schade moet binnen 24 uur gemeld worden.

Lees meer