Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Vanaf 1 april 2023 worden aanvullende eisen gesteld aan nood- en alarmsystemen

Lees meer

Conclusies praktijktoets ecoregeling

Helft deelnemers praktijktoets kan of wil niet deelnemen aan de huidige vorm van de ecoregeling

Lees meer

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

NVWA gaat nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’.

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Flinke stijging pachtnormen in Centraal veehouderijgebied en Hollands/Utrechts weidegebied en voor los tuinland, forse daling in Zuidwestelijk akkerbouwgebied

Lees meer

CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

RVO had uit eigen beweging de financiële positie van de landbouwer bij de besluitvorming moeten betrekken

Lees meer

Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden

Het Hof oordeelt dat bij gedeeltelijke staking de activa van het gestaakte deel geen verplicht privévermogen zijn

Lees meer

Landschapselementen in het nieuwe GLB

Niet-productieve grond kan ook subsidiabel zijn

Lees meer

Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Landbouwers zijn verplicht om dieren die buiten staan te beschermen tegen slechte weersomstandigheden

Lees meer

Handhaving UBO-registratie

Veel ondernemingen zijn verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben in te schrijven in het UBO-register

Lees meer

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

Medio juni 2022 worden per bedrijf de initieel toegekende fosfaatrechten openbaar gemaakt.

Lees meer

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

Vanaf 2031 kan niet meer gesaldeerd worden

Lees meer

PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?

Legalisering PAS-melders zal lang duren, uiteindelijke vergunning zal waarschijnlijk aangevochten worden

Lees meer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen van 7 tot en met 28 juni 2022 een voorschot aanvragen

Lees meer

Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen

NVWA gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

Provinciale regeling voor piekbelasters uit alle veehouderijsectoren, landelijke regeling voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders

Lees meer