Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen van ammoniak op enkele punten aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat deelne­mers aan de saneringsregeling varkenshouderijen een­malig maximaal 15% van de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven kunnen behouden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere be­drijfsmatige activiteiten. Dit mag volgens de sanerings­regeling geen intensieve veehouderij zijn. Hiertoe be­ho­ren volgens deze regeling: varkens, pluimvee, konij­nen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen.