Belangrijke aandachtspunten grond en Gecombineerde opgave

Belangrijke aandachtspunten bij de perceelregistratie zijn:

Wie geeft de grond op?
Bij het (incidenteel) ter beschikking stellen van perce­len aan derden voor de teelt van een bepaald gewas, rijst vaak de vraag wie het perceel moet opgeven in de Gecombineerde opgave. Dat is diegene die bepaalt wan­neer en welke teelthandelingen op het perceel plaatsvinden. Dit is meestal de teler en niet de ver­huur­der.

Wel landbouwactiviteiten, geen landbouwgrond
Om betalingsrechten op een perceel grond uitbetaald te krijgen, is het onvoldoende dat het perceel wordt ge­bruikt voor landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld be­weiding. De grond moet tevens landbouwareaal zijn.

Grasland behoort tot landbouwareaal indien de natuur­lijke of ingezaaide vegetatie voor meer dan 50% be­staat uit grassen en/of andere kruidachtige voederge­wassen. Verwacht u discussie, verzamel dan tijdig be­wijs dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan, bij­voor­beeld door het maken van foto’s. Achteraf nog bewijs verzamelen, is vaak lastig.