Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2020 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook het be­leid voor de komende jaren wordt vermeld. De belang­rijkste punten volgen hieronder.

Transitie naar kringlooplandbouw
Het Ministerie van LNV wil een transitie naar kring­loop­landbouw realiseren. De essentie hiervan is een verschuiving van de focus op voedselproductie tegen lagere kostprijzen naar steeds zuiniger omgaan met grondstoffen, minder verspilling en beter hergebruik. De manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt komt zo meer in balans met natuurlijke hulpbronnen. Kringlooplandbouw draagt daarmee bij aan de verster­king van natuur en biodiversiteit. Het doel is om in 2030 kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau te sluiten.

In 2020 staat de uitvoering van beleidsvoornemens op thema’s als verdienvermogen, bodem, mest, gewas­be­scherming en pacht centraal. Het Klimaatakkoord, en de daarmee samenhangende uitvoering van het Urgenda-vonnis, geven een belangrijke impuls aan de transitie naar kringlooplandbouw. Met de extra midde­len die beschikbaar komen voor onder meer verduur­za­ming van de veehouderij en de aanpak van de Veen­weidegebieden kan LNV werk met werk maken.

 

Aanpassing mededingingswetgeving
Om de positie van boeren ten opzichte van hun part­ners in de voedselketen te versterken, wordt in 2020 de nationale mededingingswetgeving aangepast. Er komt een verbod op een aantal oneerlijke handels­praktijken.

Bedrijfsovernamefonds
In 2020 moet het bedrijfsovernamefonds voor jonge boe­ren operationeel worden (zie elders in deze nieuws­brief).

Nieuw mestbeleid
Dit najaar presenteert het ministerie van LNV de con­touren van het nieuwe mestbeleid, waarvan de uitvoe­ring in 2020 start. Het doel is de nutriënten uit mest beter te benutten en het gebruik van kunstmest te verminderen.

 

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomst­visie Gewasbescherming 2030, moet resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbe­scher­mingsmiddelen. LNV zet in op een trendbreuk naar meer weerbare planten en teeltsystemen, zoals combinaties van teelten, boslandbouw en strokenteelt. In Europees verband wil zij een verruiming van de toe­passing van nieuwe veredelingstechnieken bewerk­stel­ligen, om de ontwikkeling van nieuwe gewassen te versnellen.

Emissies veehouderijbedrijven
Met het Klimaatakkoord komen in 2020 middelen be­schikbaar om veehouderijbedrijven in de omgeving van Natura 2000-gebieden te stimuleren emissies te reduceren en daarmee natuurwaarden te versterken.

Subsidieregelingen
Vanaf eind 2019 wordt een subsidieregeling openge­steld ter bevordering van brongerichte, emissiebeper­kende innovaties in stallen. In 2020 worden subsidies toegekend op basis van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Veenweidegebieden
Naast een algemeen duurzaam beheer van landbouw­bodems, wil LNV in 2020 specifiek de problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het veen oxideert en de bodem daalt als gevolg van een laag waterpeil en intensief agrarisch gebruik. LNV gaat boeren stimu­leren om nieuwe, minder intensieve vormen van land­gebruik en andere teelten toe te passen om bodemda­ling tegen te gaan en de natuur te versterken.

Klimaatneutrale glastuinbouwsector

Met de afspraken in het Tuinbouwakkoord werkt LNV, samen met de glastuinbouwsector, aan de realisatie van de ambitieuze doelstelling van een volledig kli­maat­neutrale glastuinbouwsector in 2040. In 2020 zijn extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron.

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

Om in te spelen op de veranderingen in het klimaat voor de landbouw, start LNV met de uitvoering van dit meerjarige actieprogramma. Het doel hiervan is dat alle ondernemers in de land- en tuinbouw in 2030 voorbereid zijn op de veranderingen in het klimaat (neerslagextremen, droogte, hitte en verzilting). In 2020 staat de verbetering van het water- en bodem­systeem en de ontwikkeling van robuuste rassen en teeltsystemen centraal.

Dierenwelzijn en diergezondheid
Dierenwelzijn is onderdeel van de verduurzaming van de veehouderij. In 2020 komt een subsidieregeling die, naast emissiearme stalsystemen, bijdraagt aan de ver­betering van het dierenwelzijn. Ook werkt men in 2020 verder aan het verminderen van het aantal stalbran­den met dierlijke slachtoffers. Hier bij kan men denken aan periodieke elektrakeuring, beveiliging van elek­tromotoren en detectiesystemen en het bevorderen van geïntegreerde plaagdierbeheersing. Om de sterfte onder kalveren, geitenlammeren en biggen structureel te verminderen, komen er kwaliteits- en benchmark­systemen.