Boete vanwege niet voldoen aan uitzondering mestverwerkingsplicht

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is wanneer het gehele fosfaatoverschot rechtstreeks en binnen een straal van hoogstens twintig kilometer (afstand tussen bedrijfslocaties) wordt aangewend op land­bouw­grond (de zgn. regionale mestafzetovereen­komst). Dit moet blijken uit een schriftelijke en vooraf gemaakte overeenkomst.

Een melkveehouder sloot over het jaar 2015 een re­gionale mestafzetovereenkomst (RMO) af met een akkerbouwbedrijf. Bij een controle constateerde de NVWA dat niet het gehele overschot was afgezet via de RMO. Dit betekende dat de uitzondering niet van toepassing was. Uitgaande van het fosfaatoverschot (2.185 kg) en het regionale mestverwerkingspercen­tage (30%) had de melkveehouder 655 kg fosfaat te weinig verwerkt. Dit leverde hem een mestboete van € 11 per kg te weinig verwerkte fosfaat op, zijnde € 7.205. Dit bedrag werd met 10% gematigd vanwege het (lange) tijdsverloop tussen het NVWA-rapport en het boetebesluit.

Volgens de melkveehouder was er geen sprake van het willens en wetens overtreden van de mestwetgeving. Het bedrijf was sneller gegroeid dan vooraf was begroot. Daarnaast bleek dat de BEX-berekening minder gunstig uitpakte, omdat het stikstofgehalte van een maïskuil hoger uitviel.

Volgens de rechtbank lag de groei van de veestapel binnen de invloedssfeer van de melkveehouder. Hij had de te snelle groei kunnen tegengaan door verkoop van koeien dan wel koeien niet drachtig te laten worden. Verder had hij om een heranalyse van de maïskuil kunnen vragen. Op het moment dat duidelijk werd dat het bedrijfsoverschot hoger zou kunnen gaan uit­vallen, had hij maatregelen moeten nemen om dit overschot alsnog te verwerken. Als overdracht aan het akkerbouwbedrijf niet meer mogelijk was, had hij op zoek moeten gaan naar een andere oplossing (bijv. rechtstreeks afvoeren naar een verwerker).

Van verminderde of het geheel ontbreken van verwijtbaarheid was daarom volgens de rechtbank geen spra­ke. Ook zag zij geen reden voor verdere matiging van de boete. Dat een deel van het overschot wel was afgezet via de RMO, betekende niet dat over dit deel geen boete mocht worden opgelegd.