Maatregelen vermindering fosfaatrechten

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkvee­houderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector. Dit aantal kan enerzijds nog verder op­lopen door bezwaar- en beroepsprocedures en ander­zijds afnemen door de afroming bij overdracht van fos­faatrechten. Door de overschrijding wordt in strijd ge­handeld met de staatssteunbeschikking van de Euro­pese Commissie.

De Minister van LNV acht daarom maatregelen nood­zakelijk om het aantal fosfaatrechten te verminderen. Een generieke korting wil ze absoluut vermijden. In plaats daarvan kiest zij ervoor om de fosfaatbank voor­lopig niet open te stellen en de afgeroomde rechten door te halen.

Daarnaast wil ze het afromingspercentage bij de over­dracht van rechten tijdelijk verhogen van 10% naar 20%. Bij onvoldoende resultaat sluit zij een verdere verhoging in komend najaar niet uit. Wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het sector­plafond is gebracht, wordt de fosfaatbank weer gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afge­roomd. Dan zal ook het afromingspercentage weer worden teruggebracht naar 10%. Dit zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2020.

De fosfaatrechten voor jongvee in de vleesveehouderij worden niet meegeteld bij de vraag of het sectorpla­fond in de melkveehouderij is overschreden.