Consultaties wijzigingen mestbeleid

Tot 15 juni liggen een aantal wijzigingen in de mest­re­gelgeving ter consultatie (https://www.internetconsul­tatie.nl). Gedurende deze consultatie kunnen organi­saties en betrokkenen hierover opmerkingen maken, waarna de wijzingen al dan niet aangepast ingevoerd worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het papieren vervoersbewijs voor mesttransporten komt per 1 januari 2021 te vervallen. Alle transpor­ten moeten vanaf deze datum digitaal geregis­treerd worden, om fraude te verminderen. Dit is een uitdrukkelijke wens vanuit de Europese Com­missie in het verlengde van de derogatieverlening;
  • Er komt de mogelijkheid jaarlijks afromingsvrij 100 kg fosfaatrechten (ruim twee koeien) voor een kor­te tijd (heen- en teruglease binnen een kalender­jaar) te leasen;
  • Vanaf 2021 zouden volgens het zesde actiepro­gramma Nitraatrichtlijn alle meststoffen bij de teelt van maïs op zand- en lössgronden middels rijen­bemesting aangewend moeten worden. De minis­ter van LNV heeft besloten hiervan af te zien en dit te vervangen door een andere maatregel. Bij maïs op genoemde gronden mag voor 1 april geen drijf­mest en vloeibaar zuiveringsslib worden aange­wend. De percelen waarop maïs wordt geteeld moeten voor 1 februari aangemeld worden bij RVO;
  • Landbouwers met ruggenteelten op klei- en löss­grond moeten maatregelen nemen om (oppervlak­kige) afspoeling te voorkomen door waarneembare hindernissen, bijvoorbeeld door het plaatsen van drempels.