eLoket open voor informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per in­rich­ting per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energie­besparende maatregelen te treffen, die een terugver­dientijd van vijf jaar of minder hebben. Bij de ver­bruikte hoeveelheid gaat het om de ingekochte energie én de energie die men zelf heeft opgewekt. Wanneer andere brandstoffen (bijv. diesel)) worden gebruikt, moet dit omgerekend worden in aardgasequi­valenten. Het gaat om het hoogste verbruik in 2017 of 2018.

Voor 1 juli 2019 moeten deze bedrijven en instellingen aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) rap­por­teren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Deze rapportage moet ingediend worden via het eLoket bij de Rijksdienst voor Onder­ne­mend Nederland.

Ondernemers moeten per maatregel bekijken in hoe­verre deze van toepassing is voor hun bedrijf. Dat hangt af van de volgende factoren:

  • Technische randvoorwaarden: voor de erkende maatregelen zijn technische randvoorwaarden beschreven. Bij een HR-ketel bijvoorbeeld is een technische randvoorwaarde dat condens- en rook­gasafvoer mogelijk is. Als dat niet kan, is de maat­regel niet van toepassing.
  • Economische randvoorwaarden: ook deze bepalen of een maatregel van toepassing is. Zo kunnen voor grote gebouwen lagere energieprijzen gelden, waardoor maatregelen onrendabel worden. Dat is de reden dat bijvoorbeeld spouwmuurisolatie bo­ven een bepaald gasverbruik niet van toepassing is.
  • Alternatieve erkende maatregelen: maatregelen kun­nen energetisch invloed op elkaar hebben. Het is daarom mogelijk dat bepaalde erkende maatre­gelen niet van toepassing zijn, omdat door het tref­fen van andere erkende maatregelen de terugver­dientijd hoger wordt dan vijf jaar. Erkende maatre­ge­len kunnen op basis hiervan alternatieven zijn voor elkaar. Waar relevant is dat per maatregel aangegeven.
  • Natuurlijk moment: bepaalde maatregelen zullen alleen rendabel zijn als de maatregel op een na­tuurlijk moment wordt getroffen. Alleen als de on­der­nemer toch al van plan is het dak te vervangen, is dakisolatie rendabel. Wanneer een natuurlijk mo­ment zich voordoet, is aan de ondernemer. Hij be­paalt wanneer hij het dak vervangt, groot onder­houd pleegt, renoveert etc. De ondernemer heeft op dat moment een energiebesparingsverplichting.

Toezicht en handhaving
De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is ver­antwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, wordt ook niet voldaan aan de milieu­vergunning. Dit kan leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval het in­trek­ken van de vergunning.

Naar aanleiding van de ingediende rapportage kan het bevoegd gezag ook aanvullende vragen stellen of een controle uitvoeren.