Generieke afroming pluimvee- en varkensrechten mogelijk 

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaatproductieplafond te brengen en te houden. Uit CBS-cijfers bleek enkele maanden geleden dat de fosfaatproductieplafonds in de varkenshouderij met 1% en in de pluimveehouderij met 3,3% werden overschreden. In het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is daarom ook een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt varkens- en pluimveerechten generiek te korten.

Medio 2017 wordt op basis van CBS-cijfers over de fosfaatproductie in 2016 bepaald of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de fosfaatproductie weer onder de sectorplafonds te krijgen.

Een alternatieve maatregel zou volgens de staatssecretaris kunnen zijn de ontheffingen die in het kader van de POR-regeling, de Kaderregeling het Zuivere Ei en de kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31 december 2017, niet te verlengen.

Heeft u vragen over uw fosfaatproductie en de regelgeving? Neem gerust contact op met een van onze agrarisch specialisten!