Hoogte melkproductie melkveebedrijven

In de Gecombineerde opgave wordt bij melkveebedrij­ven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was. Reden hiervoor is dat RVO.nl bij controles inzake de naleving van de Meststoffenwet uitgaat van de geproduceerde hoeveel­heid melk (en dus niet de ge­leverde hoeveelheid). Bij de geproduceerde hoe­veel­heid melk gaat het bijvoorbeeld om:

  • melk geleverd aan de zuivelfabriek;
  • melk voor de kalveren;
  • antibioticamelk;
  • melk voor eigen gebruik;
  • melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven;
  • melk die verwerkt wordt tot bijv. kaas.

In de mestboekhouding is vaak alleen rekening gehou­den met de geleverde hoeveelheid melk. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de niet-geleverde melk kan dit leiden tot een overschrijding van de beschik­ba­re fosfaatrechten, een overschrijding van de gebruiks­normen en/of het niet voldoen aan de mestverwer­kings­plicht. Bovendien komt bij overschrijding van de gebruiksnormen de derogatie automatisch te verval­len.