Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vanggewas te telen. Als vanggewas mogen gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Men krijgt geen extra (stikstof)gebruiksnorm voor deze verplichte teelt van vanggewassen.

Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete, een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag en/of natuursubsidie én op het (automatisch) intrekken van derogatie.

Indien tijdige inzaai niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij natte perceelsomstandigheden, is het raadzaam om binnen tien werkdagen een beroep te doen op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden bij de RVO. Van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden is echter niet snel sprake.

contact accountant zwolle, den ham, hardenberg