Landbouwbeleid EZ in 2017

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zet in op de volgende speerpunten en beleidswijzigingen in de landbouwsector:

  • In 2015 heeft het kabinet de voedselagenda opgesteld. In 2017 wordt samen met actoren in de voedselketen uitvoering gegeven aan de voedselagenda, die toewerkt naar een veilig en gezond, ecologisch houdbaar en robuust voedselsysteem. Verschuiving van landbouwbeleid naar voedselbeleid staat centraal.
  • Versnelling van de verduurzaming van gewasbescherming door het middelenpakket sneller aan te vullen met lagere risicomiddelen.
  • In 2017 worden de keuringstaken voor roodvlees ondergebracht in een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.
  • De Commissie Nijpels zal dit jaar een advies uitbrengen voor acties en maatregelen die een nieuwe impuls moeten geven aan een verdere verduurzaming van de veehouderij. In 2017 zal EZ deze voorstellen met de betrokken partijen verder uitwerken.
  • In 2017 zal EZ bijdragen aan de uitwerking van het Actieplan vitale varkenshouderij ten aanzien van het versterken van de markt- en ketenpositie van varkenshouders, herstructurering en revitalisering van de varkenshouderij en kostenreductie door onder andere het stimuleren van mestverwerking.
  • EZ draagt bij aan de implementatie van de Ambitieagenda vleeskalverhouderij. Nadere informatie hierover volgt nog in een kamerbrief.
  • Voor het realiseren van de kabinetsambitie van 80% weidegang voor melkvee in 2020 wordt samen met de partners van het Convenant Weidegang ingezet op het maximaal stimuleren van weidegang.
  • Per 1 januari 2018 wordt de BTW-landbouwregeling afgeschaft.

Heeft u een bedrijf in de landbouwsector en bent u benieuwd wat Accuraat voor u kan betekenen? Nodig onze agrarische specialisten uit bij u aan tafel, wij denken graag met u mee.