Legalisering PAS-meldingen van start

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren een aantal bedrijven niet-vergunningplichtig op grond van de Wet Natuurbescherming en konden zij volstaan met een melding. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 moeten deze bedrijven alsnog een vergunning hebben. De melders hebben destijds te goeder trouw gehandeld en daarom wil de overheid deze bedrijven ‘legaliseren’.

Voorwaarden legalisering
Een PAS-melding kan legaal gehouden worden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  1. Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht; of
  2. Het project was weliswaar nog niet volledig gerea­liseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  3. Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onom­keer­bare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

De eerste stap is dat PAS-melders zich tot 1 oktober 2020 kunnen aanmelden bij RVO voor legalisatie van de melding. De volgende stap is dat informatie aange­leverd moet worden om te bewijzen dat aan een van de voorwaarden is voldaan.

Bij de realisatie van het project gaat het er om of het aantal aangevraagde stalplaatsen is gerealiseerd/in gebruik genomen en niet of de aangevraagde dieraan­tallen zijn gerealiseerd. Het is aannemelijk dat de rech­ten met betrekking tot niet-gerealiseerde stalcapa­citeit ingetrokken worden.