Natuurvergunning: alle stikstofbronnen meenemen

In natuurvergunningen die in het verleden zijn ver­leend aan agrarische bedrijven, is meestal alleen re­kening gehouden met de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak die vrijkomt uit stallen. Er zijn echter vaak meer bronnen die stikstofuitstoot veroorzaken.

In de praktijk willen provincies dat alle bronnen van stikstofuitstoot in de vergunningaanvraag worden ver­meld. Dat gaat bijvoorbeeld om verkeersbewe­gin­gen van vrachtwagens, tractorwerkzaamheden en het ge­bruik van stookinstallaties. De uitstoot hiervan vindt plaats in de vorm van NOx. Met het programma Aerius kan ook deze uitstoot in beeld worden gebracht.

Door deze stikstofuitstoot mee te rekenen, zal de uit­stoot ten opzichte van de vergunde situatie toenemen. In de bestaande natuurvergunning is dit veelal niet mee­genomen. Zonder een vergund recht voor deze activiteiten, zal de ammoniakemissie gereduceerd moeten worden (minder dieren en/of lagere emissie per dier).

Het is daarom van belang natuurvergunningen na te kijken om te weten of er wel of niet rekening is gehou­den met de overige bronnen van stikstofuitstoot of dat gemotiveerd kan worden waarom er toch een vergun­ning is verkregen voor de overige stikstofbronnen. Ver­keersbewegingen en tractorwerkzaamheden zijn immers onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoe­ring.