Geldlening te vroeg afgesloten, sub­sidie afgewezen

Bij veel subsidies geldt de voorwaarde dat pas ver­plichtingen mogen worden aangegaan nadat de sub­sidie is verleend. Reden hiervoor is dat de subsidie­verlener geen subsidie wil verstrekken voor investe­ringen die ook zonder deze subsidie zouden zijn ver­richt.

Een landbouwer vroeg via de Jonge Landbouwersre­geling subsidie aan voor de bouw van een jongvee­stal. Een week voordat de subsidie werd toegekend, ondertekende hij al een financieringsvoorstel voor de bouw. Mogelijk ontdekte hij nadien dat hij daarmee niet aan de voorwaarden voldeed. Een maand na de toekenning sloot hij een nieuwe financieringsover­eenkomst af, dat betrekking had op herfinanciering.

De landbouwer voegde de nieuwe financieringsover­eenkomst bij zijn aanvraag tot vaststelling van de sub­sidie. RVO.nl vermoedde blijkbaar dat de herfinancie­ring betrekking had op leningen die al voor de datum van subsidieverlening waren afgesloten, want zij vroeg een kopie van deze leningen op. Na ontvangst hiervan wees zij de subsidie geheel af, omdat de landbouwer te vroeg een financiële verplichting was aangegaan.

In hoger beroep voerde de landbouwer aan dat het door hem ondertekende financieringsvoorstel geen lening inhield, maar slechts de voorwaarden bevatte waaronder een lening tot stand kon komen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het helaas niet met hem eens. Het moment van onderte­ke­ning van het financieringsvoorstel was bepalend. Dat het geld pas later door de bank op zijn rekening was gestort en hij daarvoor eerst nog aanvullende stukken (offertes, kopie bouwvergunning) bij de bank diende in te leveren, deed daaraan niets af.

Heeft u vragen over geldlening te vroeg afgesloten, sub­sidie afgewezen? Neem gerust contact op met een van onze agrarisch specialisten!

contact accountant zwolle, den ham, hardenberg