Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad­werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt­seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrij­ding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onder­bouwen.

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebrui­ken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings­monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de ad­ministratieve inrichting hiervan. Het bewaren van per­ceelsgegevens, afleveringsbonnen van zaad- en poot­goed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.

Melding bedrijfsoverdrachten

Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld wor­den bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koop­handel is hiervoor leidend: als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer, hoeft de over­dracht niet apart gemeld te worden.

Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehan­teerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht de datum 1 januari te kiezen.

Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: am­moniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn­stof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast.

Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar wor­den aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. Verplichtingen die na 31 december 2017 worden aan­gegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen 2018 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.

Afdekplicht oude mestbassins

Mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht. Deze vrij­stelling vervalt echter per 1 januari 2018.

Heeft u vragen over de overige eindejaars- en nieuwjaarstips? Neem gerust contact op met een van onze agrarisch specialisten!

contact accountant zwolle, den ham, hardenberg