Ontbinding pachtovereenkomst vanwege niet-landbouwactiviteiten

Het is raadzaam om gepachte gronden te gebruiken volgens de pachtovereenkomst en te zorgen dat er sprake is van bedrijfsmatige landbouw. Als hier niet aan is voldaan, kan dit reden zijn voor ontbinding van de pachtovereenkomst. Ook bij wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten loopt men gevaar, zoals blijkt uit onderstaande zaak.

Een landbouwer pachtte een perceel grond, die hij gebruikte voor zijn melkveebedrijf. Na verkoop van het melkquotum schakelde hij om naar het houden en ver­handelen van zoogkoeien, de exploitatie van een paar­denstalling en het verhandelen van paarden.

De verpachter vorderde een tussentijdse ontbinding van de pachtovereenkomst, omdat het gepachte niet langer werd gebruikt voor de uitoefening van de land­bouw en de pachter zijn verplichtingen uit de pacht­overeenkomst dus niet na kwam.

De pachtkamer oordeelde dat het stallen van paarden voor derden niet als uitoefening van de landbouw kon worden aangemerkt en derhalve bij de beoordeling of er sprake was van bedrijfsmatige landbouw buiten beschouwing diende te blijven. De pachter hield maar circa acht runderen met jongvee. Het gepachte was voornamelijk in gebruik ten behoeve van de exploitatie van het paardenpension. Voor zover er sprake was van investeringen in het bedrijf van de pachter, waren deze vooral op de exploitatie van het paardenpension gericht en niet op de zoogkoeientak.
De pachtkamer oordeelde dat er geen sprake was van bedrijfsmatige landbouw. Ze wees daarom de vorde­ring tot ontbinding van de pachtovereenkomst toe.

Laat u goed informeren. Neem contact op met onze agrarisch specialisten voor advies.