Openstelling borgstellingsregeling jonge landbouwers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Kre­diet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1 januari 2020 opengesteld. Met deze borgstelling ondersteunt de rijksoverheid investeringskredieten in de vorm van achtergestelde leningen. Dit kan binnen een termijn van drie jaar nadat zij de onderneming hebben over­ge­nomen dan wel zijn gestart. Hierdoor wordt de leen­capaciteit van een bedrijf dat over voldoende continuï­teitsperspectief (o.b.v. een bedrijfsplan) moet beschik­ken, vergroot en ontstaat extra financiële ruimte om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling in de eer­ste drie jaar na de start of overname van een land­bouw­bedrijf (aanvullende investeringen). De investe­ringen moeten bijdragen aan minimaal één van de on­der de meetlat van de Visie LNV genoemde criteria (kringlooplandbouw).

Waarvoor geldt de regeling niet?
Het VVK ondersteunt niet de financiering van de start of de bedrijfsovername zelf: het bedrijf moet in zichzelf voldoende perspectief hebben om zonder aanvullende hulp voort te bestaan. Het gaat om de prikkel bij de start of overname extra verbeteringen of vernieuwin­gen te realiseren. Om te voorkomen dat het VVK een prijsopdrijvend effect in de markt heeft op agrarische grond en productierechten, is borgstelling bij financie­ring van dergelijke investeringen met een VVK uitge­sloten.

Uitvoering en budget
De bank moet de kredietovereenkomst indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de borgstelling. Er is een budget van € 64 miljoen be­schikbaar.