Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huis­vesting in werking getreden. In dit besluit is een aantal overgangstermijnen opgenomen die op 1 januari 2020 zijn verstreken. Het gevolg hiervan kan zijn dat bedrij­ven vanaf dit jaar niet meer voldoen aan het besluit. Het gaat daarbij om bedrijven die destijds gebruik hebben gemaakt van intern salderen.

Voorbeeld
Een bedrijf heeft 766 vleesvarkens traditioneel ge­huisvest en 1.300 vleesvarkens in een huisvestings­systeem die de ammoniakemissie met 70% reduceert. Alle dieren zijn gehuisvest op een hokoppervlak van 0,8 m2. Bij dit oppervlak bedroeg volgens het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (geldend tot 1 augustus 2015) de ammoniakemissie bij traditio­nele huisvesting 2,5 kg per vleesvarken (3,5 kg bij een oppervlak van meer dan 0,8 m2). De maximale emis­sie­waarde bedroeg volgens dit besluit 1,4 kg ammo­niak per vleesvarken. De ammoniakemissie bedraagt in dit voorbeeld 2.890 kg (766 x 2,5 + 1.300 x 0,75). De ammoniakemissie zou 2.892 kg (2.066 x 1,4) be­dragen als alle stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit am­moniakemissie huisvesting veehouderij. Het bedrijf voldeed dus aan de maximale emissiewaarde door gebruik te maken van intern salderen.

Volgens het Besluit emissiearme huisvesting (geldend vanaf 1 augustus 2015) bedraagt de ammoniakemis­sie bij een traditioneel huisvestingssysteem 3,0 kg ammoniak per vleesvarken (er wordt geen onder­scheid meer gemaakt naar hokoppervlak). De maxi­male emissiewaarde bedraagt volgens dit besluit 1,6 kg ammoniak per vleesvarken. Als dezelfde bereke­ning wordt uitgevoerd met de gewijzigde emissiefac­toren en de gewijzigde maximale emissiewaarde, be­draagt de ammoniakemissie 3.468 kg (766 x 3,0 + 1.300 x 0,9). De ammoniakemissie zou 3.306 kg (2.066 x 1,6) bedragen als alle stallen afzonderlijk zou­den voldoen aan de maximale emissiewaarde. Het be­drijf voldoet dus met intern salderen niet meer aan de maximale emissiewaarde voor dit besluit. Dit betekent dat het bedrijf in overtreding is.

Check vergunning
Wanneer een bedrijf een milieuvergunning heeft van voor 1 augustus 2015 en er is gebruik gemaakt van intern salderen om te voldoen aan het Besluit emis­siearme huisvesting, is het raadzaam om te checken of op dit moment nog steeds aan dit besluit wordt vol­daan. Dit voorkomt vervelende verrassingen bij een milieucontrole door of namens de gemeente. Wellicht zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk om alsnog aan het besluit te voldoen.