Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 tot en met 8 febru­ari 2019. Met deze regeling kunnen ondernemers jon­ger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Er is alleen subsidie mo­ge­lijk voor investeringen die op de bijbehorende inves­teringslijst staan.

De regeling loopt via de provin­cies. Dat betekent dat elke provincie haar eigen subsidie­verordening en openstellingsbesluit kent.

Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerkingsver­banden (bijv. maatschap of VOF) is de vraag of de jonge landbouwer op het moment van aanvragen daadwerkelijke, langdurige zeggenschap heeft. Dit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze in­schrijving daarom zorgvuldig, voordat de aanvraag wordt ingediend. De inschrijving kan achteraf niet meer aangepast worden.

Men kan alleen subsidie aanvragen, wanneer niet eer­der via deze regeling subsidie is ontvangen. Verder mogen er geen investerings- en financieringsverplich­tingen worden aangegaan voor de toekenning van de subsidie.