Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Voor de hoogte van de gebruiksnorm ‘stikstof totaal’ op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of volledig maaien. Voor be­weiden geldt een lagere stikstofgebruiksnorm dan voor volledig maaien. Daar staat tegenover dat de wer­kings­coëfficiënt bij beweiden ook lager is. Met name bij bedrijven op zand- en lössgrond heeft dit tot gevolg dat de aanvoerruimte voor overige meststoffen (kunst­mest) aanzienlijk hoger kan zijn bij volledig maaien.

Of er sprake is van beweiden of volledig maaien wordt bekeken op bedrijfsniveau. Onder ‘grasland met volle­dig maaien’ valt ook grasland waar uitsluitend jongvee tot 2 jaar oud wordt geweid. Daarbij moet worden op­ge­merkt dat het aantal stuks jongvee in de wei niet gro­ter mag zijn dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Grasland waarop hobbymatig gehouden dieren worden geweid, wordt ook gezien als ‘grasland met volledig maaien’.

Wanneer er graasdieren worden ingeschaard, moet in alle gevallen gerekend worden met de stikstofge­bruiksnorm behorende bij beweiden. Het inscharen van schapen in het najaar om ‘het laatste gras op te ma­ken’ kan daarmee ongewenste consequenties heb­ben voor bedrijven die verder niet beweiden. Naast dat voor de ingeschaarde dieren plaatsingsruimte nodig is, wordt hiermee ook de ruimte voor kunstmest aanzien­lijk verkleind.