Wel of geen kennelijke fout

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat. Soms blijkt de uitbetaling lager te zijn dan verwacht, bijvoor­beeld omdat een fout is gemaakt in de Gecombineer­de opgave. Kan dit dan nog hersteld worden?

In sommige gevallen kan een beroep op een kenne­lijke fout slagen. Dergelijke fouten worden slechts er­kend indien ze gemakkelijk kunnen worden geconsta­teerd bij een administratieve controle van de opgave door RVO.nl. Het moet dan gaan om tegenstrijdige in­formatie die de landbouwer of diens gemachtigde zelf heeft verstrekt. Het is van groot belang dat de fout on­opzettelijk is gemaakt, de landbouwer te goeder trouw heeft gehandeld en ieder gevaar van bedrog wordt uit­gesloten.

Wanneer de aanvrager bewust een perceel ‘niet aan­vinkt’ voor uitbetaling van betalingsrechten, kan er geen sprake zijn van een kennelijke fout.