Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde op­gave 2019 zijn:

  • De indeling van grasland is gewijzigd en gewas­code 336 (natuur­lijk grasland) is vervallen.
  • Bij de percelen moet aangegeven worden welke na­tuurgrond zijn en welke een primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht zijn.
  • De voorwaarden voor de graasdierpremie: alle op­ge­geven runderen en/of schapen moeten van 15 mei tot en met 15 oktober ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond.
  • Er kan geen tegemoetkoming premie brede weers­verzekering aangevraagd worden voor de verze­keraars Avéro Achmea en Interpolis.
  • De mogelijkheden voor de invulling van het ecolo­gisch aandachtsgebied zijn uitgebreid.
  • Er kan geen machtiging meer worden afgeven aan één of meer brancheorganisaties (bijv. Brancheor­ga­nisatie Akkerbouw). Dit betekent dat op een an­dere manier aan de verplichte aanlevering van ge­gevens moet worden voldaan.
  • Bij een proefmaatschap-bepaling in een overeen­komst voor onbepaald tijd, is er wel zeggenschap. Dit is van belang voor jonge landbouwers die een beroep doen op de extra hectarepremie of op de betalingsrechten uit de Nationale reserve.