Vanggewas en overdracht gebruik grond

Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na de teelt hiervan een vanggewas te zaaien. Het vang­gewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Er kan ook aan de verplichtingen worden voldaan door een vanggewas in te zaaien dat het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Het niet voldoen aan de ver­plichting kan leiden tot een randvoorwaardenkorting of een boete. De verplichte teelt van een vanggewas maakt ook onderdeel uit van de voorwaarden voor toe­passing van derogatie. Het kan daarmee leiden tot au­tomatische intrekking van derogatie.

Wanneer het maïsperceel in het opvolgende jaar in ge­bruik is bij een ander, gaat de verplichting over van de eerste gebruiker naar de nieuwe gebruiker. Blijkt bij controle dat er op het perceel geen vanggewas of hoofdteelt in het opvolgende jaar staat, vindt volgens RVO onderzoek bij beide partijen plaats.

Voor beide partijen is het daarom van belang dat goed gecommuniceerd wordt welke verplichtingen overgaan van de eerste naar de nieuwe gebruiker. Wanneer tus­sen beide gebruikers een pachtrelatie bestaat/be­stond, is het raadzaam de over te dragen verplichtin­gen vast te leggen in de pachtovereenkomst of -ont­bindingsovereenkomst.